Vi kan skaffe nok strøm, – men vi har en strømpriskrise!

De mange medieoppslagene om en mulig kraftkrise om få år er uten basis i langsiktige analyser, og er drevet fram i mediene først og fremst av påstander fra kraftbransjens interesseorganisasjoner. Disse er Norwea for vindkraftbransjen og Energi Norge/NHO for vannkraftbransjen. Begge organisasjonene har bidratt aktivt til å skape en feilaktig oppfatning av at landet kan gå i svart om få år.

Påstandene om en mulig kraftkrise baseres på Statnetts KMA (kortsiktig markedsanalyse) for perioden 2021-26, fra desember 2021. Den viser at kraftoverskuddet i normalår vil gå ned til 3 TWh i 2026. Dette tolkes så av interesseorganisasjonen til at vi deretter går i minus. Dette er det ikke belegg for i Statnetts analyse!

Myndighetens to langsiktige markedsanalyser, fra NVE fram til 2040 og fra Statnett fram til 2050, viser derimot begge solide kraftoverskudd i årene etter 2026. I begge analysene ligger det inne store mengder fornybar energi til videre elektrifisering og ny industri. Også uten mer vindkraft på land, viser begge analysene stigende kraftoverskudd etter en midlertidig nedgang i andre halvdel av 2020-årene. Dersom videre elektrifisering av sokkelen med strøm fra land stanses, vil kraftoverskuddet øke tilsvarende. Det går allerede ca 9 TWh ut på sokkelen, og dette planlegges doblet i løpet av får år. 9 TWh tilsvarer Oslos årlige forbruk av strøm.

Det vi bør være langt mer bekymret for, er den strømpriskrisen som gjør livet vanskelig for husholdningene, og som i stadig økende grad skaper problemer for næringslivet. Her er statlige støtteordninger for husholdninger og for deler av næringslivet nødvendige som kortsiktige tiltak. Men dette løser ikke det grunnleggende problemet, som er en konsekvens av den stadig tettere tilknytningen til EUs energimarked. Det gjør at vi nå importerer skyhøye europeiske strømpriser. De har steget som resultat av en feilslått energipolitikk gjennom mange år i EU, og prisstigningen er forsterket av redusert eksport av gass fra Russland.

Skal Norge kunne reetablere konkurransefordelen som landet vårt har hatt i form av lavere strømpriser enn i landene vårt næringsliv konkurrerer med, må våre avtaler med EU og Storbritannia reforhandles. Målet må være at vi kan fortsette å utveksle kraft med utlandet, og også eksportere overskudd når vi har det, men uten at vi dermed må importere andre lands strømpriser. 

Det som er skapt med politikk, kan endres med politikk!